Nordic Esero – kurser för lärare

Om Nordic ESERO
Nordic ESERO (European Space Education Resource Office) är grundat av ESA (European Space Agency) och anordnar fortbildningar i naturvetenskapliga ämnen för nordiska grund- och gymnasielärare. Kurserna arrangeras genom ett nordiskt samarbete knutet till NAROM/Norsk Romcenter som är den norska motsvarigheten till svenska Rymdstyrelsen. Samarbetspartner i Sverige är Skolverket och Rymdstyrelsen.

Nordic ESEROs mål är att öka intresset för matematik, naturvetenskap och teknologi genom att anordna kurser i dessa ämnen för lärare i Danmark, Finland, Sverige och Norge. Nordic ESERO stöttar även skolor med bland annat utbildningsmaterial/resurser.

Här kan du läsa mer om Nordic Esero http://esero.no/om-oss/

Kontaktperson i Sverige: Perina Stjernlöf, Rymdstyrelsen. E-post: perina.stjernlof@snsb.se

Kontakta oss gärna om du vill veta mer, eller har frågor.


Längre fortbildningskurser 2017
Varje kurs består av två delar, en nätbaserad del och en fältkurs. Den nätbaserade delen består exempelvis av enskilda arbetsuppgifter, diskussionsforum, digitala prov och rapporter. Varje kurs ger 10 studiepoäng/ECTS. Antalet deltagare på varje kurs är mellan 20 och 30 lärare. Kurserna söks via ett elektroniskt ansökningsformulär, länkar till formulären finns under respektive kurs.

Efter att ansökningstiden gått ut görs urvalet av deltagare utifrån antagningskraven och de rankningssystem som används av det aktuella samarbetsuniversitetet. Besked om plats ges cirka en månad efter att ansökningstiden gått ut.

Innehållet i kursplanerna är anpassade för att överensstämma med målen i de nordiska ländernas läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan.

Antagningskrav
Lärarutbildning (grundskola eller gymnasiet) eller minst fil.kand med fördjupning i naturvetenskapligt ämne (minst 30 hp) samt minst tre års erfarenhet av att arbeta som lärare i naturvetenskapligt ämne.

Fältkursen
I samtliga kurser ingår en fältkurs på fyra till fem dagar. Den består både av teoretiska och praktiska delar. Kurserna avslutas med en hemtentamen där uppgiften är att ta fram ett undervisningsupplägg med anknytning till det aktuella kursinnehållet. När kursen är avslutad kommer det därför att finns både spännande och aktuellt undervisningsmaterial som alla kan använda. Efter kursen förväntas deltagarna sprida information om kursinnehållet och aktiviteterna till tre-fyra lärare på sin skola.

Kostnad
Kurserna är avgiftsfria, men deltagarna måste själva betala en terminsavgift till samarbetsuniversitetet på cirka 850 NOK. Om kursen sträcker sig över två terminer betalas avgift endast för den sista terminen.

Nordic Esero står för kostnaden för mat och logi under fältkursen, och för några av kurserna är det möjligt att söka resebidrag för halva resekostnaden (max 2 000 NOK). Bidraget betalas ut efter att deltagaren tagit examen. Om behov finns är det möjligt att ansluta till fältkursen redan kvällen innan den startar. Den extra övernattning som då kan behövas får deltagaren själv bekosta.FORTBILDNINGSKURSER 2017


Geologi i skolan – Andøya
Denna kurs är för lärare som önskar mer kunskap om hur landskapet bildats, havsnivåförändringar och istider, hur man tolkar land- och markförändringar, hur man klassificerar bergarter m.m. På fältkursen läggs stor vikt vid praktisk geologi som du kan använda i din undervisning. Till exempel får deltagarna lära sig hur GPS, GIS och satellitbilder kan användas praktiskt.

Senaste ansökningsdag: 1 mars 2017
Kursstart: 15 mars 2017
Anmälan och mer information: https://www.narom.no/kurs/?event_id=87Under polarhimlen - Andøya
I denna kurs får du lära dig använda markobservations- och satellitdata för att studera solens aktivitet. En central del i kursen är Nordic Eseros Rymdväska. Den består av klassrumsanpassade instrument för observationer av solen, rymdväder och strålning i den omgivande miljön. Efter kursen kan du kostnadsfritt låna en Rymdväska för att använda i din egen undervisning. Teman i kursen är bland annat: övervakning av solaktivitet, rymdväder, sol- och norrsken, instrument och observationer, forskning om rymdväder.

Senaste anmälningsdag: 1 maj 2017
Kursstart: 14 augusti 2017
Anmälan och mer information: https://www.narom.no/kurs/?event_id=88Klimatforskning i Arktis - Svalbard
Klimatförändringar kan påverka issmältning, havsströmmar och vindsystem. Förändringar kan övervakas och kartläggas med hjälp av bland annat satelliter. Under kursen kommer vi att använda olika program för att göra enkla analyser och tolkningar av satellitbilder, vi kommer även att använda olika geografiska informationssystem (GIS). Under fältkursen kommer vi att använda GPS och dataloggar. Det förutsätter goda datakunskaper för att kunna använda programvaran och deltagarna behöver ha tillgång till en egen PC med Windows för att kunna installera programvara innan, under och efter fältkursen. Teman för kursen är bland annat: förändringar i det arktiska vädret och klimatet, permafrost, havsströmmar och havsis, glaciärer, landformationer och landskap.

Sista ansökningsdag: 1 februari 2017
Kursstart: 15 februari 2017
Anmälan och mer information: https://www.narom.no/kurs/?event_id=86Didaktik för naturvetare
Kursen vänder sig till lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen på högstadiet och gymnasiet. En mer utförlig beskrvning av kursen kommer inom kort på sidan: https://www.narom.no/kurs/?event_id=89

Sista anmälningsdag: 1 maj 2017
Kursstart: 14 augusti 2017
Anmälan och mer information: https://www.narom.no/kurs/?event_id=89Nordic Teacher Space Camp 26-30 juni 2017
Spännande sommarkurs för nordiska grund- och gymnasielärare i fysik, matematik och teknik. Det blir fem inspirerande dagar där deltagarna får träffa forskare och ingenjörer, ta del av föreläsningar om rymdrelaterade ämnen och genomföra grupparbeten där teori omsätts i praktisk kunskap. Deltagarna får även bekanta sig med de läromaterial som finns på Andøya Space Center. Deltagarna placeras in i grupper utifrån sina kunskaper och erfarenheter, och flera gemensamma aktiviteter planeras såsom valsafari. Kursen avslutas med att deltagarna bygger en egen raket som de sedan sänder upp. Syftet med sommarkursen är att utifrån praktiska tillämpningar av fysik, matematik och teknik ge deltagarna inspiration och intresse att arbeta vidare med rymdrelaterade ämnen och teknik i skolan.

Kostnad: 3 000 NOK, inkluderar all undervisning, kost och logi, samt sociala aktiviteter i 5 dagar. Det är möjligt att ansöka om bidrag för halva resekostnaden (max 2000 NOK) i efterhand.
Plats: Andøya Space Center Start: Alla deltagare måste ankomma NAROM/Andøya Space Center eftermiddag/ kväll söndag 25 juni. Kursen startar 26 juni 2017.
Sista ansökningsdag: 1 april 2017
Anmälan och mer information: https://www.narom.no/kurs/?event_id=57Kortare fortbildningskurser
Under 2017 kommer åtta en/två-dagarskuser att ges på olika ställen i Sverige. Ytterligare ett tjugotal kurser ges i övriga Norden. Kuserna är öppna för lärare oavsett om de bor i Sverige, Norge, Finland eller Danmark. Läs mer om aktuella kortkuser här: http://esero.no/laererkurs/etterutdanningskurs-i-2017/Utbildningsmaterial
Nordic Esero samlar även undervisningsmaterial för lärare från grundskolans åk 1 till gymnasieskolan. Materialet spänner från programmering och byggandet av raketer till planeter och klimat. Lektionsförslagen innehåller både teoretiska delar och praktiska. Material för grundskolan finns här: http://esero.no/ressurser/grunnskolen/ och för gymnasieskolan här: http://esero.no/ressurser/videregaende-gymnas/TävlingarCanSat
CanSat är ett spännande projekt, som vänder sig till gymnasiet och högstadiets senare del. Utifrån en läskburk bygger eleverna en satellit. Idén introducerades i slutet av 90-talet av den amerikanske professorn Robert Twiggs. Hans mål var att låta elever och studenter får en inblick i hur en satellit fungerar på ett enkelt och billigt sätt, och visa på att det inte behöver ta många år att bygga den. Varje år inbjuds elever att delta i en nordisk tävling då de ska lösa två uppgifter. Den första gäller för alla deltagare, det är att mäta temperatur och tryck. Den andra är ett uppdrag som eleverna själva tänkt ut. Lärare som är intresserade av att låta sina elever delta kan gå en CanSatkurs som Nordic Esero ordnar, de får även tillgång till ett CanSatpaket med delar för att bygga en CanSat.

Läs mer här och anmäl klassen till tävlingen: http://esero.no/prosjekter/cansat/Uppsatstävling: rymdforskare för en dag
Välkommen att delta i en uppsatstävling om tre upptäckter gjorda av rymdsonden Cassini, sonden som de senaste åren gått i en bana runt planeten Saturnus. Tävlingen vill ge eleverna en chans att prova att vara rymdforskare för en dag.

För att kunna delta i tävlingen ska eleverna (10-18 år) ta reda på så mycket som möjligt om den vackra planeten Saturnus, dess fascinerande egenskaper och mystiska månar. Eleverna undersöker tre upptäckter som Cassini gjort, de väljer en, och skriver en uppsats som motiverar valet. De som har de bästa motiveringarna i sin ålderskategori vinner tävlingen.

Läs mer här: http://www.snsb.se/sv/Mediebank/Utbildning/Aktiviteter/Uppsatstavling-rymdforskare-for-en-dag/

Senast uppdaterad: 17 januari 2017