RyT-projekt 2010

 
C2SAT communications AB -  Spårningsutrustning

Identifiering och spårning av satelliter för datakommunikation är den enskilt viktigast funktionen för ett stabiliserat antennsystem i maritim miljö.  Utan korrekt identifikation eller spårning fungerar inte överföringen eller så tvingas kommunikationen stängas ned för att inte störa annan kommunikation eller utrustning som är kopplade mot satelliten.

C2SAT kommer inom ramen för Ryt 2010 utveckla en förbättrad identifikations och spårningsutrustning, tillsammans med urvalsalgoritmer, för att säkerställa funktionalitet och prestanda enligt industrins högt ställda krav på tillgänglighet och kvalitet. Huvudinriktningen för utvecklingen är att utnyttja ett flertal sätt att samla information som sedan tolkas och sammanvägs för att hitta och spåra önskad satellit och dataöverföringssignal. I förstudiearbetet har avkodning av DVB-sändning och Beacon-mottagare studerats och specificerats.  Även annan tillgänglig information som mottagen effekt och signalbandbredd kommer att vara insignaler till beräkningsalgoritmen för identifiering och spårning. Projektet kommer genom att på detta sätt utnyttja en mängd olika indata för identifikation och spårning säkerställa kravet att alltid vara uppkopplad.

Hårdvara specificerad för maritim miljö samt mjukvara tas fram i projektet. I arbetet ingår också att industrialisera produkten vilket innebär dokumentation och test samt uppbyggnad av produktionsverktyg och dokumentation skall utvecklas.

Kontakt:
Jan Otterling jan.otterling@c2sat.se

Länk till C2SAT communications AB 

 

Omysis Instruments AB - FFT-spektrometrar för rymdbruk

Målsättningen med projektet är att utveckla och demonstrera nästa generation av FFT-spektrometrar för användning i högupplösande ”imaging” radiometersystem.
 
Radiometrar i millimetervågsområdet (50-500 GHz) detekterar elektromagnetiska emissioner från molekyler i t.ex. vatten, syre, ozon i rymden och/eller atmosfären. De används av forskare inom astronomi, klimatforskning och även för tex meterologiska tillämpningar.  Kortfattat består en radiometer av en antenn, ett mikrovågsbaserat mottagarsystem som omvandlar mikrovågorna till elektriska signaler och ett elektroniskt, ofta digitalt signalbehandlingssystem som processar mätresultaten så att de kan presenteras numeriskt eller vidareförädlas till t.ex. grafisk information eller bilder.
 
FFT-spektrometrar eller Fast Fourier Transform spektrometrar är en typ av spektrometrar som används när kraven på upplösning av mätresultaten är höga men där det specifika frekvensområdet som skall studeras inte är så stort. Användningen av FFT-tekniken för rymdbruk har begränsats av att den är ganska resurskrävande i termer av effektförbrukning och vikt. Den ständiga utvecklingen av elektronikkomponenter och då specifika programmerbara kretsar, s.k. FPGA:er, har emellertid medfört att det nu är möjligt att designa system som är anpassade för användning i rymden.  Bland annat har tekniken visat sig efterfrågad i flera s.k. ”deep space” prober, d.v.s. forskningssonder som planeras att sändas till Jupiter eller Mars.
 
Omnisys kommer i detta projekt att använda den senaste tillgängliga komponentteknologin för att utveckla och demonstrera en FFT-spektrometer som både är resurssnålare och mer kapabel att detektera ett större frekvensområde än vad som idag finns på marknaden. Den kommer att vara attraktiv för användning både i större internationella deep space missioner men även för användning i mer kostnadseffektiva sondraketbaserade vetenskapliga experiment som utförs på Esrange.

Kontakt:
Martin Kores mk2@omnysis.se

Länk till Omnysis Instruments AB

 

Sivers IMA AB - Integrerade oscillatorer för rymdtillämpningar

Alla radiotekniska utrustningar  innehåller någon form av signalkälla, en oscillator.
Eftersom man oftast dynamiskt arbetar med olika frekvenser så måste oscillatorns frekvens kunna ändras. En elektriskt avstämbar oscillator benämns VCO ( Voltage Controlled Oscillator).

Sivers IMA kommer nu att utveckla en oscillator i så kallad MMIC teknik (Monolithic Microwave Integreted Circuit). Denna oscillator har förutom mycket goda elektriska prestanda också egenskaper som gör den intressant för rymdapplikationer. Liten storlek, låg vikt är uppenbara sådana egenskaper, men även robusthet och tålighet mot temperaturändring och strålning är egenskaper som är utmärkande.

Traditionellt sett används MMIC främst i produkter som tillverkas i mycket stora serier, eftersom de i allmänhet är låsta till ett visst arbetsområde. Genom att använda en frekvensbestämmande krets utanför själva MMIC:en kan man dock enkelt välja frekvensområde på varje oscillator.  Denna frekvensbestämmande krets görs elektriskt justerbar och man får då en MMIC-VCO. Tack vare MMIC:ens speciella egenskaper blir dessutom denna VCO avstämbar över ett mycket stort frekvensområde jämfört med annan teknik. Bredbandiga oscillatorer för industri, försvar och forskning är något som Sivers IMA har lång erfarenhet av. Vi vill nu också rikta oss mot rymdtillämpningar med de nya MMIC-VCO:erna.

MMIC-VCO:erna

Kontakt:
Christer Stoij    christer.stoij@siversima.com

Länk till Sives IMA

 

Spacemetric AB - Use of graphics cards(GPU) for correlation and resampling operations
in satelliteimage processing

Kontakt:
Lars-Åke Edgardh lae@spacemetric.se 

Länk till Spacemetric AB

 

Wasa Millimeter Wave AB -Mixer components for millimetre-wave applications
Mottagare för millimetervågor

Elektromagnetisk strålning vid frekvenser över 100 GHz – millimetervågor – bidrar med viktig information inom atmosfärsforskning och i utforskandet av rymden. I många fall används instrumenten för att undersöka globala förändringar i atmosfären och klimatet, och därför är det lämplig att placera instrumenten på satelliter som cirklar i omloppsbana kring jorden. Satelliterna Planck, med syftet att detektera den kosmiska bakgrundstrålningen, och Herschel, som undersöker det tidiga universum och stjärnors födelse är exempel på instrument som just har skickats ut i rymden av den Europeiska rymdstyrelsen (ESA). 

Dessa satelliter mäter spektrum vid väldigt höga frekvenser, och med hjälp av dessa kan sedan forskare skapa ny vetenskap. Ett stort problem är dock att tillgängligheten och mognadsgraden för teknologin som används i instrumenten är omvänt proportionerlig mot frekvensen. Målet med detta projekt är att lösa detta problem för en nyckeldel av instrument-teknologin, nämligen mottagaren (blandaren). Projektet har som mål att etablera kapacitet både inom kretsdesign såväl som komponenttillverkning, så att vi i slutändan har en komplett plattform för att bygga mottagare. Två prototyper kommer att tillverkas med en marknadsledande prestanda, och vi kommer också att ta fram en optimerad design av själva halvledarkomponenten som används i blandarna.

Blandaren

Figur 1: Existerande blandare för lägre frekvenser.

 

Kontakt: Øistein Olsen olsen@wmmw.se 

Länk til  Wasa Millimeter Wave AB  

 

 

Senast uppdaterad: 20 oktober 2010