Planering av skogsgödsling med hjälp av satellitdata

Bakgrund och syfte

Minimerad inverkan på miljön av skogsgödsling är ett mål för Holmen skog. För att
undvika påverkan av känsliga habitat använder Holmen skog olika metoder för att
utesluta olämpliga områden från gödsling. Lämpliga områden för gödsling
identifieras genom ett utsök i beståndsdatabasen. De utsökta områdena ligger sedan
till grund för en helikopterinventering där uteslutande av känsliga områden görs.
Genom att använda satellitdata och fjärranalysmetoder kan uteslutning av känsliga
arealer effektiviseras. Lavrika områden likaså berghällsmarker är relativt enkla att
identifiera vid spektralanalys och kan produceras över stora områden samtidigt. De
känsliga områdena kan således införlivas i planeringen för skogsgödsling och vidare
förbättra miljöhänsynen hos Holmen skog.
Syftet med projektet är att utveckla en kostnadseffektiv metod för att kartlägga
områden med renlav och berghällar i satellitdata från det nationella
satellitdataarkivet. Resultatet ska användas för att underlätta planeringen av
skogsgödsling på Holmen Skogs markinnehav.

Genomförande

I projektet har metoder tagits fram, alternativt befintliga metoder anpassats, för att
kartera följande företeelser:
1. Kartering av områden med renlav och hällmarker.
2. Kartering av områden med lövskog.
Kartering av lövskog tillkom under projektets gång, eftersom de inte skall gödslas
enligt Holmens instruktion för gödsling.
Metoder för att kartera ovanstående skogstyper gjordes över det geografiska
området nordost om Örnsköldsvik på gränsen mellan Västerbotten och
Ångermanland. Metoderna utvärderades i fält under hösten 2009.

Slutsatser och resultat

Projektet har lyckats att kartera de företeelser som låg inom planen. Kvalitén på
karteringarna har i utvärderingen som gjorts visat på goda resultat.
Under januari 2010 kommer ett möte att hållas hos Holmen Skog som presenterar
resultaten från projektet.

Kontaktpersoner

Holmen Skog: Ingmar Östman, tfn 0660- 754 67, [ingmar.ostman@holmenskog.com]
Metria Miljöanalys: Aron Davidsson, tfn 08-579 972 89, [aron.davidsson@lm.se]

Senast uppdaterad: 20 juli 2009