Satellitdata för planering och uppföljning av skogscertifiering

 

Bakgrund och syfte

Projektidén har varit att anpassa samt utvärdera kända fjärranalysmetoder för planering och
uppföljning av skogscertifiering enligt FSC's (Forest Stewardship Council) standard. FSC är
en internationell organisation som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och
ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Den markägare som vill få sitt skogsbruk
certifierat träffar ett avtal med en FSC-godkänd certifieringsorganisation. I avtalet förbinder
sig markägaren att, via konkreta åtaganden i sitt skogsbruk, följa den gällande
skogsbruksstandarden. Att använda satellitdata för att ta fram ny information samt förbättra
kvalitén på redan tillgänglig information bör kunna förbättra möjligheterna till att följa upp
FSC i Sverige. Förbättrad tillsyn skulle styrka certifieringssystemet.
Projektets syfte har varit att ta fram metoder som kan användas av certifierande företag,
certifierare samt andra intressenter som underlag för att regelbundet följa upp
skogscertifierade skogsmarker.
Projektet har genomförts av Metria i samarbete med Naturskyddsföreningen och WWF.

Genomförande

Projektet genomfördes under 2009.1 projektet har metoder tagits fram, alternativt befintliga
metoder anpassats, för att kartera följande företeelser:
1. Kartering av objekt där FSC standarden föreskriver fri utveckling eller naturvårdande
skötsel.
2. Kartering av kant- och skyddszoner i närheten till vatten och känsliga biotoper;
3. Kartering av hänsynsytor. för att kunna påvisa att sådana lämnas på sådant sätt att
större kala ytor undviks;
4. Kartering av andelen och utbredningen av lövträd på landskaps- samt beståndsnivå;
5. Att föreskrivna naturvårdsbränningar genomförs och dess utbredning;
Ovanstående punkter är reglerade i 'Svensk FSC-standard för certifiering av skogsbruk'.
Metoder för att kartera ovanstående företeelser anpassades och en teskartering över en SPOTscen
på gränsen mellan Gävleborg och Västernorrland genomfördes och utvärderades.
Naturskyddsföreningen genomförde fältarbete över studieområdet sommaren 2009 och
resultatet från denna låg till grund för utvärderingen.

Slutsatser och resultat

Projektet har lyckats att kartera de företeelser som låg inom planen. Kvalitén på karteringarna
har i utvärderingen som gjorts visat på goda resultat.
Under januari 2010 kommer ett seminaiium att hållas som presenterar reultaten från projektet
samt fångar upp synpunkter från intressenter inom FSC.

Kontaktpersoner

Metria: Camilla Jönsson, 08 - 579 972 86. camilla.jonsson@lm.se
Naturskyddsföreningen: Jonas Rudberg, 08-702 65 13, ionas.rudberg@naturskyddsforeningen.se

Senast uppdaterad: 20 juli 2009