Satellitdata för upptäckt av muddringar


 Under 2008 genomför länsstyrelsen i Uppsala och rikspolisstyrelsen tillsammans
med fjärranalyskonsulten Metria Miljöanalys ett projekt med fokus på kartering
av muddringar. Huvudmålet är att dels hitta nya muddringar med hjälp av
satellitbilder och att utforma ett bra arbetsflöde för hur bilderna kommer in i
tillsynsverksamheten hos länsstyrelsen och i utredningsarbete av misstänkta brott
hos polisen.
I juni lanserades det nya satellitdataarkivet ”Saccess” på Lantmäteriets hemsida.
Från Saccess kan nordiska användare gratis ladda hem satellitdata, både nya
bilder från SPOT-satelliten med upplösning 10-20m och äldre från millennieskiftet
samt kring 1990. Planen är att en Sverigetäckning ska produceras varje år, med
data främst från SPOT-5 kompletterat med IRS-1C. Detta innebär att möjligheterna
ökar för länsstyrelse och polismyndigheter att använda satellitdata i sin
verksamhet.

 

Metodik och resultat

Med förändringsanalys i satellitbilder från olika år kan nya muddringar hittas.
Flera metoder har testats i projektet. En av dem, som visar lovande resultat,
baseras på att ur satellitdata skapa tolkningsunderlag som förstärker skillnaden
mellan suspenderat material (lera, dy osv) och växtlighet (vass, algbälten). Detta
kan göras genom beräkning av ett modifierat vegetationsindex - en kvot- och
differensbild mellan synligt reflekterat ljus (rött och grönt) och infrarött (Nära
infrarött, mellaninfrarött). Extremvärdena kommer då att peka ut antingen
byggnationer och kraftiga muddringsplymer (höga värden) respektive
vasställväxt (låga värden). Denna metod gör det möjligt att spåra flera orsaker och
verkningar i satellitbilderna. Genom att göra beräkningen under vattenmask, i
detta fall endast de områden som ingår i fastighetskartans vatten, får vi ett
representativt resultat som bara tar hänsyn till i vattnet förekommande objekt och
reflektans.
De extremvärden som identifierats har verifierats i flygbilder från 2000 respektive
2006 och förändringarnas karaktär och tidpunkt har fastställts genom att studera
kvotbilder från flera år i följd.

Med förändringsanalys i satellitbilder från olika år kan nya muddringar hittas.
Flera metoder har testats i projektet. En av dem, som visar lovande resultat,
baseras på att ur satellitdata skapa tolkningsunderlag som förstärker skillnaden
mellan suspenderat material (lera, dy osv) och växtlighet (vass, algbälten). Detta
kan göras genom beräkning av ett modifierat vegetationsindex - en kvot- och
differensbild mellan synligt reflekterat ljus (rött och grönt) och infrarött (Nära
infrarött, mellaninfrarött). Extremvärdena kommer då att peka ut antingen
byggnationer och kraftiga muddringsplymer (höga värden) respektive
vasställväxt (låga värden). Denna metod gör det möjligt att spåra flera orsaker och
verkningar i satellitbilderna. Genom att göra beräkningen under vattenmask, i
detta fall endast de områden som ingår i fastighetskartans vatten, får vi ett
representativt resultat som bara tar hänsyn till i vattnet förekommande objekt och
reflektans.

De extremvärden som identifierats har verifierats i flygbilder från 2000 respektive
2006 och förändringarnas karaktär och tidpunkt har fastställts genom att studera
kvotbilder från flera år i följd.

Faktorer som ger utslag i bilderna är följande:

Höga värden:
• Båtar, bryggor, byggnader
• Lågvatten vid långgrunda sandbottnar
• Grumligt vatten
• Vassröjning
• Gul vass

Låga värden:
• Vasstillväxt
• Grön vass
• Algblomningar

I en satellitbild kan vissa företeelser upptäckas direkt (t ex en större
muddringsplym, se exempel nedan) medan differensbilder mellan de olika åren
mer korrekt visar att något har inträffat under en viss period. Hänsyn måste tas till
bildernas olika toning och karaktär, som beror av väder, vind, algblomningar, tid
på året osv.

År 2004. Gult indikerar vass, rosa visar normalt vatten

År 2004. Gult indikerar vass, rosa visar normalt vatten.

År 2005. Kraftig muddringsplym i viken, mörklila färg.

År 2005. Kraftig muddringsplym i viken, mörklila färg.


 

Flygfoto år 2000

Flygfoto år 2000

Flygfoto år 2006. Muddringsmassorna är dumpade längs

Flygfoto år 2006. Muddringsmassorna är dumpade längs
rännorna, vilket syns som ljusa streck ut från stranden.

 


Bildserie över förändringen i viken, Från v. till h: 2003, 2004, 2005, 2006. Notera den tydliga muddringsplymen 2005 och

Bildserie över förändringen i viken, Från v. till h: 2003, 2004, 2005, 2006. Notera den tydliga muddringsplymen 2005 och hur den ligger kvar året efter, något utdragen.

 

fältkontroll med helikopter.

Samma exempel fotograferat under fältkontroll med helikopter. Ett 20-tal misstänkta muddringar,
som indikerats i satellitdata, kunde inom loppet av någon timme besökas och fotograferas.

fältkontroll med helikopter.

 

Kontaktpersoner

 

Rikspolisstyrelsen: Henrik Forssblad, 08-401 95 92 , henrik.forssblad@polisen.se

Länsstyrelsen i Uppsala: Jonas Nilsson, 018-19 53 69 , jonas.nilsson@c.lst.se
 
Metria Miljöanalys: Sara Wiman, 08-579 972 84, sara.wiman@lm.se

 

 

Senast uppdaterad: 20 maj 2009