Satellitdata för modellering av tjäderhabitat, en indikator på värdefull skog


 

Bakgrund och syfte

Tjädern (Tetrao urogallus) är en indikatorart för skogar med höga biologiska värden, en s k paraplyart för skogsarter. Dessvärre visar flera olika studier och inventeringar på en stadig tillbakagång för tjädern i södra Sverige, särskilt under de senaste årtiondena. Skälen till detta kan vara många, till exempel förändrat skogsbruk, miljögifter, ökad predation och ökat kvävenedfall. Den troligaste orsaken till tjäderns tillbakagång är dock det intensifierade skogsbruket, som bevisligen har haft ett inflytande på skogarnas åldersstruktur och skogsbeståndens utbredning, och som därigenom också direkt och indirekt har påverkat tillgången på resurser som tjädern är beroende av. Det finns med andra ord en stark misstanke om att det är tillgången på lämpliga habitat som begränsar tjäderpopulationen storlek. Om så är fallet bör det alltså gå att korrelera tjäderbeståndets förändringar med förändringar i utbredningen av skogar av lämplig typ och storlek.
Projektets syfte är att utveckla en satellitbildsbaserad metod för kartering av skogshabitat och parametrar av betydelse för tjädern för modellering av tjädervänlig mark.
 

Genomförande

 
Projektet är ett 2-årsprojekt som initierats av Norrköpings kommun och som drivs i samverkan med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Utgångsmaterial för projektets genomförande är inventeringsmaterial från Kolmården och Jönköpings län från 1980-talet och framåt. Underlag för projektets genomförande är också en litteratursammanställning av tjäderns habitatval som genomfördes av Vattenfall Power Consultant under sommaren 2006 på uppdrag av Norrköpings kommun (Svensson, 2006). I denna studie identifierades ett antal habitat och parametrar av betydelse för tjädern som skulle kunna analyseras i satellitbilder och ge tillräckligt underlag för att modellera tjädervänlig mark. Ett preliminärt habitatindex baserat på dessa parametrar presenterades. Avsikten är att med stöd av inventeringsmaterialet utveckla indexet så att tjädervänlig mark kan modelleras från 1980-talet och framåt utgående från analys av satellitbilder.
 

Förväntade resultat


Avsikten är att utveckla ett operationellt koncept baserat på analys av satellitbilder och GIS-modellering för att prediktera tjäderhabitat på landskapsnivå. Målet är en metod för att utvärdera biologiska värden och underlätta planeringen av skogsbruket så att den biologiska mångfalden i skogen kan bevaras.
Förväntat resultat är en modell som beskriver nödvändiga skogshabitat för att behålla en robust tjäderpopulation och hög biodiversitet i skogen. Då tjädern är en s k paraplyart, vilket innebär att dess bevarande anses garantera också andra biologiska värden, skulle en metod för modellering av tjädervänlig mark därmed också kunna användas för att utvärdera biologiska värden i svenska skogar på landskapsnivå.
 

Kontakt

 
Vattenfall Power Consultant AB: Laine Boresjö Bronge,
08-739 70 45, laine.boresjo.bronge(a)vattenfall.com
Norrköpings kommun: Kaj Almqvist, 011-51639, kaj.almqvist(a)norrkoping.se
Naturvårdsverket: Krister Mild, 08- 6981087, Krister.Mild(a)naturvardsverket.se
Skogsstyrelsen: Mats Holm, 011-106621, mats.holm(a)skogsstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Jönköping: Henrick Blank, 036-395037, henrich.blank(a)f.lst.se

Senast uppdaterad: 25 maj 2009