Grönytor i tätorter

Bakgrund och syfte

 
SCB har med hjälp av flygbilder över ett stickprov av tätorter följt utvecklingen av markanvändningen i och omkring tätorter sedan 1970. Därvid har konstaterats att en successiv minskning har skett av grönytorna innanför tätortsgränserna. Riksdagen har också antagit mål för en "God bebyggd miljö", där det sägs att program och strategier skall tas fram för hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden skall bevaras, vårdas och utvecklas, samt hur andelen hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt begränsas. På kommunal nivå arbetar man med gröna nyckeltal. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har hos SCB efterhört möjligheten att ta fram sådana nyckeltal över tätorts­befolkningens tillgång till grönytor av minst en hektars storlek inom gångavstånd.

Syftet med detta projekt är att utarbeta en metod för att kunna avgränsa grönytor i tätorter och tätorters närområde, samt att fortlöpande kunna följa förändringarna i dessa grönytor. Ett underlag för att kunna följa upp miljömålet gällande tillgången på grönytor i tätorter skapas därmed. Vidare skapas förutsättningar för att beräkna indikatorer på tätortsbefolkningens tillgång på grönytor av skiftande storlek inom olika avstånd.
 

Genomförande

 
Studieområdet är del av Stockholms tätort, Västerås tätort och Gislaveds tätort samt närmaste omgivningen till dessa tätorter. Tanken är att göra en baskartering av grönytor i satellitdata från år 2000 samt en förändringskartering avseende 2000-2005. Vid en framtida revidering uppdateras karteringen med de områden som förändrats.
Karteringen ska göras inom tätortsmask, utökad med en buffertzon för att få med grönytor strax utanför gränsen. Idén är att segmentera satellitdata (SPOT-5 eller SPOT-4) och klassificera ytorna utifrån vegetationsinnehåll. Vilken statistik och vilka strukturmått, som ska användas för klassningen ska utredas inom projektet. Byggnadsregistret, blockkartorna och vägdatabasen används som stöd vid tolkningen.
 

Mål och förväntade resultat

 
Projektets mätbara mål är:
• Genomföra baskartering av grönområden på sätt som beskrivits ovan.
• Kartera förändringar inom grönytorna mellan två olika år.
• Dokumentera de metoder som använts vid bas- och förändringskartering.
• Utvärdera resultaten genom tolkning i flygbilder, om sådana finns, jämföra med befintliga karteringar av grönytor eller fältbesök.
• Beskriva hur en produktion av förändring av grönytor för tätorter i hela Sverige kan se ut.
 

Referensgrupp

 
Till arbetet är knuten en referensgrupp bestående av personer från Boverket, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, SKL och Stockholms stad.
 

Kontakt

 
Hans Ansén, SCB, 08-506 947 32
Lars-Erik Gustafsson, Metria Miljöanalys, 08-579 972 76

 

Senast uppdaterad: 25 maj 2009