Avgränsning

Avgränsning av tätorter, småorter, fritidshusområden och arbetsplatsområden

Bakgrund och syfte

Tätortsavgränsningar görs av Statistiska Centralbyrån (SCB) vart femte år. Den senaste avgränsningen avsåg år 2000. Ny tätortsavgränsning skall genomföras 2006 och gäller förhållandena år 2005.
Med tätort avses i korthet en bebyggelsesamling med maximalt 200 m mellan byggnaderna och med minst 200 invånare. Sveriges samtliga tätorter ingår i arbetet. Den första avgränsningen utfördes 1960.
Avgränsningarna sker numera till stor del med GIS-teknik och utnyttjande av registerinformation. Hittills har flygbilder använts i några fall, men inte satellitbilder.
Övriga avgränsningar (småorter, fritidshusområden och arbetsplatsområden) tas fram av SCB med hjälp av liknande teknik.
Totala antalet avgränsningar är ca 5 700 stycken.
Syftet är att SCB skall undersöka om det är möjligt att reguljärt även använda satellitbildsinformation för avgränsningar av i första hand tätorter, men också vid andra typer av avgränsningar. Vidare skall i projektet undersökas om kvalitén i de digitala gränserna kan förbättras bl. a. genom att information hämtas från aktuella satellitbilder.
 

Genomförande

 
Metodiken beräknas bli densamma för alla fyra typerna av avgränsningar. Uppsala, Jönköping och Östersund med omnejd ingår i studien.
Angreppssättet är att i en buffertzon runt den tidigare avgränsningen utföra segmentering av satellitdata. Segmenten etiketteras (klassificeras) sedan till ett begränsat antal klasser. Den klass som bedöms ha störst påverkan på läget av avgränsningen kallar vi ”hårdgjorda ytor”. Dit räknas asfalt, betong, grus, sten, tegel m m.
Segmentering och klassificering avses utföras med programvaran eCognition.
Regler som bygger på framtagna värden för segmenten utarbetas. Med hjälp av dessa regler och segmentens läge fattas beslut om segmentet ska tillhöra tätorten eller inte. Även annan information än den som kommer från satellitdata kan ingå när reglerna utformas.
I utvärderingen ställs avgränsningarna från konventionell metod emot avgränsningar där satellitdata ingår. 
 

Mål och förväntade resultat

 
Projektets mätbara mål är:
Avgränsningar utförs med konventionell teknik
Modifiera avgränsningar med hjälp av framtagen information från satellitdata
Jämför resultat av framtagen metod med tidigare metod för avgränsningar utan användning
av  satellitdata
Beslut om eventuell implementering
Implementering av användning av satellitdata vid SCB:s produktion av avgränsningar 
 

Kontaktpersoner

 
Marianne Eriksson, SCB, 08-506 947 36
Lars-Erik Gustafsson, Metria Miljöanalys, 08-579 972 76

Senast uppdaterad: 25 maj 2009