Satellitbildsdata i kombination med fältdata

Användning av satellitbildsdata i kombination med fältdata från Riksskogstaxeringen för stratifiering av lasermätningar av skog

Bakgrund

Flygburen laserskanning håller på att introduceras i skogsbruket för att skatta skogliga variabler som t.ex. virkesvolym, medelhöjd, medelstamdiameter, etc. Med flygburen laserskanning är det möjligt att utföra mycket precisa mätningar av trädkronorna medan man ofta vill ha information om trädstammarnas egenskaper. Sambanden mellan laserdata och stammens egenskaper skiljer sig för olika typer av skog. Därför används olika skattningsfunktioner för olika stratum. Ofta används flygbildstolkning för att kartlägga de olika strata.
 

Mål och metod


Syftet med detta projekt var att:

• Implementera en metod för att stratifiera LIDAR skattningar av skogliga variabler genom att kombinera satellitbilder och fältdata från Riksskogstaxeringen.

• Utveckla datorprogram för att göra de processer som behövs för implementering så automatiska som möjligt.

• Utvärdera olika steg av metoden: (1) testa avgränsning av liknande skogsområden genom segmentering som baseras på laserdata och satellitbilder, och (2) testa att skatta skogliga variabler inom avgränsade områden genom att kombinera satellitbilder med fältdata från Riksskogstaxeringen.

Först skapades rasterbilder utifrån laserdata och dessa lades samman med de satellitbilder som fanns tillgängliga. Datorprogram utvecklades för att automatiskt skapa laserrasterbilderna och sammanfoga dessa med satellitbilder. Bilderna användes sedan för automatisk segmentering för att skapa polygoner innehållande så homogen skog som möjligt. Dessa polygoner tilldelades sedan skogliga attributdata genom att kombinera satellitdata med fältdata från Riksskogstaxeringen. Kartläggning av de olika strata användes dels för att effektivt allokera provytor inom området och dels för att applicera de olika skattningsfunktionerna. Olika delar av metoden utvärderades vid två olika testområden, ett i norra och ett annat i södra Sverige.
 

Resultat

 
Det var möjligt att rationalisera arbetet med att skatta skogliga variabler genom att utnyttja satellitbilddata kombinerat med fältdata från Riksskogstaxeringen. Inom projektet utvecklades datorprogram så att användaren på ett effektivt sätt kan kombinera laserdata och satellitdata. Vid utvärdering av den automatiska segmenteringen så kunde nästan lika stor variation förklaras som förklarades med en traditionell flygbildstolkning även om gränsdragningen blir annorlunda än vid traditionell beståndsindelning. Det var möjligt att uppnå nästan samma skattningsnoggrannhet då satellitdata användes för stratifiering jämfört med då flygbildstolkning användes för stratifiering. Det skall dock framhållas att stratifiering är olika viktig för olika områden, t.ex. så måste en mer detaljerad stratifiering utföras för ett område där det finns en stor variation.
 

Kontakt

 
Johan Holmgren
Fjärranalysavdelningen, SLU, Umeå
Phone: 090-7868602
E-mail: Johan.Holmgren(a)srh.slu.se

Thomas Jonsson
Skogsstyrelsen, Söderhamn
Tel. 0270-429804
E-post: thomas.jonsson(a)skogsstyrelsen.se
 
 

Senast uppdaterad: 25 maj 2009