WFD-REMGIS

WFD-REMGIS – fjärranalys och GIS för genomförandet av Ramdirektivet för vatten

Bakgrund och syfte

EG: s direktiv ”om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område”, det s.k. Ramdirektivet för vatten, för samman ett flertal andra direktiv som berör vattenmiljön till ett samt lägger till en ekologisk dimension till regelverket. Det övergripande målet är att ”god ekologisk status” ska uppnås inom 15 år och därefter bibehållas. För detta ändamål ska bl.a. avrinningsdistrikt upprättas och ansvariga myndigheter utses, vattenförekomster karakteriseras och typindelas, och möjligheterna till kostnadstäckning för vattentjänster utvärderas. Dessutom ska miljökvalitetsmål och –normer fastställas, miljöövervakningsprogram utformas och bli operativa, samt åtgärdsplaner och förvaltningsplaner upprättas.

I direktivet anges att påverkan på vattenförekomster ska karteras, avgiftsbeläggas, övervakas och successivt åtgärdas efter behov. Såväl punktkällor som diffusa källor ska kartläggas.

Det övergripande syftet med projekt WFD-REMGIS är att för Ramdirektivet för vattens genomförande:
Bidra med underlag till en bristanalys vad avser data och metoder ur ett GIS/rapporteringsperspektiv
Bidra med underlag till en nationell handbok vad avser GIS-strategier och direktivets rapporteringskrav,
Identifiera, testa och exemplifiera genomförandet av valda delar av direktivet där GIS och fjärranalys är lämpliga verktyg. Här ingår klassning av jordbruksgrödor med fjärranalys av satellitdata som ett moment.
I detta har ingått en omfattande litteraturgenomgång av bl.a. de ”vägledningsdokument” för direktivets genomförande som EU-kommissionen tagit fram och relevant nationell litteratur, samt granskning och utvärdering av nationellt tillgängliga GIS-skikt.

Här redovisas framför allt erfarenheter från fjärranalysdelen av projektet, dvs. klassning av jordbruksgrödor. Metoder och resultat redovisas i detalj i Ranneby & Yu, 2003.
Klassningsresultaten används sedan som indata för påverkansanalyser i den del av projektet där genomförandet av valda delar av direktivet testas (Nordström & Olofsson, 2003b).
 
 

Projektområdet

 
Genomförandet av olika delar av direktivet testas i Dalälvens avrinningsområde. Valet av område bygger på att flera relaterade projekt av relevans för Ramdirektivet har genomförts/genomförs i området. Dalälvens avrinningsområde har också en markslagsfördelning som väl speglar fördelningen i Sverige som helhet.

Fjärranalysdelen av projektet genomförs i ett testområde i de centrala delarna av avrinningsområdet samt i form av en uppskalning för att täcka övriga delar av avrinningsområdet.
 

Projektets organisation och finansiärer

 
Projektet har genomförts under perioden januari 2003 – december 2003. I projektet har deltagit Metria Miljöanalys, Naturvårdsverket, Biostokastikum vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen Dalarna.

Den totala budgeten för projektet har varit 1,4 milj SEK. Finansiärer i projektet har varit Rymdstyrelsen, RESE Miljömål och Naturvårdsverket.
 
Resultat och leveranser från projektet
Följande dataset från klassningen av jordbruksgrödor produceras och används därefter i tillämpningsdelen av projekt WFD-REMGIS:
klassningsresultat från testområdet baserat på fem, två respektive en tidpunkt
klassningsresultat från omgivande scenområden från en tidpunkt
matriser för arealkorrigering för de två scenområdena.
Rapporter från WFD-REMGIS:

Skriftlig rapport som underlag för Naturvårdsverkets handbok riktad till de behöriga myndigheterna i de kommande avrinningsdistrikten, nedan kallade vattenmyndigheterna, referens: Nordström & Olofsson, 2003a.
Skriftlig slutrapport från fjärranalysdelen av projektet, dvs. från klassning av jordbruksgrödor. Rapporten skrivs på engelska för att metoder och resultat ska nå en bredare spridning, referens: Ranneby & Yu, 2003
Skriftlig rapport med exempel på tillämpning och genomförande av olika delar av Ramdirektivet för vatten i Dalälvens avrinningsområde, referens: Nordström & Olofsson, 2003b. 
 
 

Tillämpning av resultaten

 
Klassningen av jordbruksgrödor används i tillämpningsdelen av projekt WFD-REMGIS som indata till och exempel på påverkansanalys (påverkan på vattendrag & sjöar), se vidare Nordström & Olofsson, 2003b.

Det samlade projektet WFD-REMGIS genererar flera rapporter. Tillämpningsdelen, dvs. den del där olika delar av direktivets genomförande testas för Dalälvens avrinningsområde (Nordström & Olofsson, 2003b), kommer att resultera i ett antal exempel på tillvägagångssätt, t.ex. för karakterisering och indelning av vattenförekomster, påverkansklassning och statusbeskrivning, upprättande av miljöövervakningsprogram m.m. Befintlig kunskap om vattenmiljön är en viktig utgångspunkt och GIS är ett viktigt verktyg. Tillgängliga nationella och vid behov, förfinade regionala, data används. Resultaten från klassningen av jordbruksgrödor används men också fjärranalysbaserad skoglig information från tidigare genomförda projekt i regionen.

Målet med de exempel som utarbetas är att de ska kunna ligga till grund för nationella strategier och ge vägledning för det arbete med direktivets genomförande som ska bedrivas i de kommande avrinningsdistrikten.
 

Referenser

 
Nordström, K. & Olofsson, H., 2003a: WFD-REMGIS - användningen av fjärranalys och GIS för genomförandet av ramdirektivet för vatten. Rapport B – underlag för GIS-rapportering enligt WFD, för Naturvårdsverkets handbok riktad till vattenmyndigheterna och för en utvidgad bristanalys av GIS-data. Rapport till Naturvårdsverket. I tryck.

Nordström, K. & Olofsson, H., 2003b: Användning av fjärranalys och GIS vid införandet av Ramdirektivet för vatten i Dalälvens avrinningsområde. Länsstyrelsen i Dalarnas län, Rapport nr 2003:23, ISSN 1403-3127 (i tryck).

Ranneby, B. & Yu, J., 2003: Classification of agricultural crops and quality assessment using multispectral and multitemporal images. Swedish University of Agricultural Sciences, Centre of Biostochastics, Report No 2003:5, ISSN: 1651-8543 I tryck.
 

Senast uppdaterad: 28 maj 2009