Inköpsstöd för Sågverk

 

Bakgrund


Sågverken i Sverige är beroende av att få in virke av bra kvalitet vid rätt tillfälle. I de fyra nordligaste länen i Sverige finns flera mindre och medelstora sågverk som, till skillnad från de större sågverken, inte har någon egen skog utan måste köpa in virket från andra. Genom samarbetsorganisationen SÅGAB kan dessa mindre sågverk jobba tillsammans och klara konkurrensen med de stora bolagens sågverk.

Ett system för att finna avverkningsmogen skog, Timmerwebben, har utvecklats i samarbete mellan SÅGAB och Metria. Via Internet loggar sågverken in i Timmerwebben och kan göra bra affärer. I systemet visas relevant information som kartdata och olika skogsinventeringsuppgifter, t.ex. den översiktliga skogsinventeringen ÖSI.
  
 
 Timmerwebben, som den kan se ut från ett webbläsarfönster  
Timmerwebben, som den kan se ut från ett webbläsarfönster. Punkter visar data från ÖSI, i olika färger beroende på skogstyp enligt satellitdataanalys (nyligen avverkat, gallrat, mycket gles skog, snabbväxande skog, beståndskant eller data saknas, övrig skog). Satellitdata i bakgrunden.

Mål

 
Projektet ska bidra till att effektivisera inköpsprocessen för sågverken ytterligare genom att uppdatera den geografiska informationen om skogen med hjälp av bl.a. satellitdata och på så sätt ge fler alternativ till potentiella inköp för sågverken. 

Plan

 
Ett eller två testområden väljs. Indata (ÖSI, satellitdata, karteringar / skattningar) samlas ihop. Analyser och uppdateringar av data genomförs med grund i användarbehoven. Resultaten utvärderas av användarna inkl kostnad-nytta-analys. Erfarenheterna från projektet dokumenteras i skriftlig rapport. Projektet ska slutrapportera senast 15 november 2003.
 

Resultat

 
Projektet har tagit fram ett uppdaterat punktskikt av ÖSI (både för utförda åtgärder: huggningar samt vissa gallringar, och uppdatering av virkesvolymer samt beståndsålder) över ett testområde, utlagt i Timmerwebben. Även ett yttäckande skikt baserat på satellitdataanalys har tagits fram.

Framställda kartdatabaser har utvärderats dels genom praktisk användning i Timmerwebben och dels genom fältkontroller. Utvärderingen visade att det yttäckande skiktet med skogsinformation var det som var intressantast. Punktinformationen med ÖSI-data var praktisk att ha tillgång till men finns redan i Timmerwebben och de attribut som lagts till genom analys av satellitdata tillförde inte så mycket med det arbetssätt som för tillfället används i Timmerwebben av de flesta. Det yttäckande skiktet hade dock för dåliga beståndsavgränsningar i nuvarande skick. Arbete för att åtgärda detta ska genomföras och nästa steg blir att ta fram dessa förbättrade exempel och presentera resultaten på ett av Timmerwebbens referensgruppsmöten. Därefter kan det tas ställning till om informationen ska produceras för större ytor.

Anledningen till att det för skiktet med punktinformation inte var intressant med de attribut som satellitdataanalys bidragit med var att under testperioden fanns det så mycket skogsbestånd ”i pipeline” (kända avverkningsmöjligheter) att det inte fanns behov eller tid av att söka efter nya skogsbestånd (områden med ej kända avverkningsmöjligheter men som enligt bildanalys etc tycks vara aktuella). Detta hade varit den arbetsdel där skiktet borde kommit mest till nytta, genom att möjliggöra utsökning av endast en viss typ av bestånd som operatören sedan hade kunnat granska närmare.

Ytterligare arbete med att förbättra beståndsavgränsningsmetoden rekommenderas, kanske genom särskild segmenteringsprogramvara och / eller genom kombination med ortofoton. Dessutom anses ortofoton färglagda med satellitdata vara relevanta för eventuell implementering i Timmerwebben, beroende på kostnaden.

I en nära framtid – säg 5 till 10 år högst – ser SÅGAB att behovet av uppdaterad skogsinformation framtagen genom metoder som är billiga per ytenhet är mycket stort. Detta projekt har varit ett viktigt steg mot att SÅGAB på sikt ska kunna göra lämpliga beställningar av fjärranalys för att täcka ett sådant behov.
 

Kontaktpersoner

 
För SÅGAB: Anders Ringsell, 090-14 26 54, anders.ringsell@prosilva.se
För Metria Miljöanalys: Erik Willén, 08-579 972 75, erik.willen@lm.se eller
Conny Jacobson, 08-579 972 90,  conny.jacobson@lm.se
 
 

Senast uppdaterad: 28 maj 2009