IMPRESAREO

Air emission inventories using earth observation data - IMPRESAREO

Bakgrund och syfte 


Många städer både i Europa och runt om i världen har idag allvarliga problem med luftföroreningar. Inom Europa har EU tagit fram ett direktiv för uppföljning och handhavande av luftvårdsfrågor (Council Directive on Ambient Air Quality and Management) för att uppnå en förbättring av luftkvalitén. Direktivet lägger fast att luftkvalitén ska mätas och att ansvarig myndighet ska redogöra för hur dessa mätningar genomförs. I områden där luftföroreningar överskrider gränsvärden så ska det tas fram planer för hur detta ska åtgärdas.

Ett viktigt instrument för uppföljningen av luftkvalitén är att beskriva koncentrationer av olika luftföroreningar och hur dessa är fördelade geografiskt. Dessa inventeringar kan framställas genom sk. ”top-down”-inventeringar då nationell statistik för luftemissioner fördelas geografiskt, eller genom ”bottom-up”-inventeringar där mätningar sker lokalt och sammanställs för önskat geografiskt område. Den senare metoden ger en bättre beskrivning av den lokala luftkvalitén men är betydligt mer tidskrävande och kostsamma att genomföra.

Syftet med IMPRESAREO-projektet var att utveckla metoder som med stöd av fjärranalys kan förbättra inventeringen av luftemissioner. Projektet siktade på att ta fram metoder som speciellt för urbana miljöer ger luftemissioner med en bättre geografisk upplösning på ett kostnadseffektivt sätt.

Metrias del i projektet var att utveckla fjärranalysmetoder och tillhandahålla data och expertis till de projektpartners som ej arbetar med fjärranalys.

  

Vägnätet i en del av Bromma tolkades från Ikonos-data.

Vägnätet i en del av Bromma tolkades från Ikonos-data.  
 

Projektets organisation och finansiering

 
Projektet var en del av EU:s 4:e ramprogram. Projektet har koordinerats av AEA Technology, Storbrittanninen. Övriga partners utöver Metria Miljöanalys har varit: Austrian research centers (Österrike), Demokritos National centre for scientific research (Grekland), Regione Lombardia (Italien) samt IVL Svenska Miljöinstitutet AB. EU-projektet har genomförts under perioden november 1998 – juni 2001. Metrias del av projektet var ca 1,3 milj. kr varav 50% har finansierats av EU. Övriga finansiärer i projektet har varit Rymdstyrelsen och Lantmäteriet.
Projektgenomförande
Under 2001 var Metrias arbete inriktat mot att ta fram nya produkter från mycket högupplösande data samt att göra en inventering av tillgängliga databaser. Följande arbete genomfördes:

• Inventering av befintliga databaser.
En inventering av befintliga klassificeringar (Land Cover/Land Use) genomfördes via sökningar på Internet. Rapporten innehåller även information var satellitdata kan sökas och vilka arbetsmoment som krävs för att klassificera satellitdata.

• Tolkning av vägnät från Ikonos.
Information om vägnätet är viktigt vid beräkning av luftemissioner. En tolkning av vägnätet, indelat i 4 klasser, gjordes inom ett område i Bromma (figur 1). Överensstämmelsen med topografiska kartan var ca 90%. Det var framförallt vägar i tät bebyggelse som feltolkades eller upptäcktes ej.

• Höjdmätning i enkelbilder
En metod att mäta höjd på byggnader i enkelbilder har utvecklats. En operatör mäter längden mellan taknocken och motsvarande skugga på marken. Genom sambanden mellan solvinkel och sensorns vinkel vid avbildningstillfället kan höjden på byggnaden beräknas. Resultatet visar att det vid gynnsamma mätförhållanden går att uppnå en mätnoggrannhet på ca 0.5 meter. 
Projektets resultat och leveranser
Metria har under projektets gång levererat data och klassningar till andra projektdeltagare. De leveranser som är externt tillgängliga är framförallt projektets rapporter.

• Report on WP9000, 2001-06: Improving the spatial resolution of air emission inventors using earth observation data.

• Report on WP7000, 2001-04: Examination of Appropriate Land Cover Data Worldwide.

• Pålsson, S., 2001-11-20: Object heigth calculation from IKONOS. M2001/00656.2. Metria.

Metria har även tagit fram ett demonstrationsexempel på höjdmätning i enkelbilder. Detta exempel kommer att vara tillgängligt via Lantmäteriets hemsida under början av 2002.
 

Senast uppdaterad: 28 maj 2009