Myndighetssamverkan Copernicus

Copernicus-satelliter Sentinel

Europeiska kommissionen har tillsammans med ett antal europeiska rymdorganisationer, startat programmet Copernicus. Med hjälp av jordobservation via satellit (fjärranalys) ges möjlighet att beskriva den globala miljön, mäta miljötillståndet och kontinuerligt följa och analysera miljöförändringar.

Syftet med Copernicus är att tillhandahålla information och tjänster för ett brett spektrum av användare inom följande områden:

  • Land-, hav- och atmosfärsinformation - säkerställa en systematisk övervakning och prognostisering av tillståndet för vegetation, markanvändning, havsmiljö, vatten- och luftkvalitet med mera på regional och global nivå
  • Information relaterad till klimatförändringar - bidra till att kartlägga effekterna av klimatförändringar, bedöma riskreducerande åtgärder och bidra till en kunskapsbas för att anpassa samhället till ett förändrat klimat och behovet av investeringar
  • Krisberedskaps- och säkerhetsinformation - ge underlag för insatser i händelse av katastrofer och återuppbyggnadsarbete, till berörda myndigheter så att de kan få fram korrekta uppgifter om till exempel havsövervakning (oljeutsläpp), gränskontroll, globala konflikter, stöd till internationella insatser och liknande.


Copernicus är ett europeiskt program för övervakning av jorden. Copernicus samlar in och sprider data från flera källor, såsom jordobservationssatelliter och fältmätningar. Copernicus bearbetar även data och ger genom olika tjänster användaren tillförlitlig och aktuell information inom miljö- och säkerhetsområdet. De tjänster som erbjuds via Copernicus kan även skräddarsys efter särskilda offentliga eller kommersiella behov och får användas fritt. Copernicus samordnas och förvaltas av EU.
 

Nyhetsbrev från EU

Om du vill få löpande information om Copernicus-projektet kan du prenumerera på Europeiska kommissionens nyhetsbrev här.

 

 

Deltagare myndighetssamverkan Copernicus

För att samla de svenska myndigheter som har användning av data från Copernicus har gruppen Myndighetssamverkan Copernicus bildats.

Medlemmar i Myndighetssamverkan Copernicus är:

-Försvarsmakten
-Havs- och Vattenmyndigheten
-Jordbruksverket
-Kustbevakningen
-Lantmäteriet
-Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
-Naturvårdsverket
-Polarforskningssekretariatet
-Rymdstyrelsen
-Sveriges Geologiska Undersökning
-Sjöfartsverket
-Skogsstyrelsen
-Statens Geotekniska Institut
-Statistiska centralbyrån
-Sveriges Lantbruksuniversitet
-Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Senast uppdaterad: 6 mars 2017